Novi strateški partner - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu

Djelatnost fakulteta

 • Ustrojava i izvodi sveučilišnu prijediplomsku i diplomsku nastavu u znanstvenim poljima Građevinarstvo i Arhitektura i urbanizam
 • Ustrojava i izvodi stručni studij u znanstvenom polju Građevinarstvo
 • Ustrojava i izvodi poslijediplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Građevinarstvo za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (doktorski studij)
 • Ustrojava i izvodi poslijediplomske specijalističke studije u znanstvenom polju Građevinarstvo za stjecanje naziva specijalist
 • Ustrojava i izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja u znanstvenom polju Građevinarstvo i u znanstvenom polju Arhitektura i urbanizam
 • Obavlja poslove stručnog obrazovanja radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša
 • Ustrojava i izvodi program stručnog usavršavanja u graditeljstvu
 • Obavlja znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju Građevinarstvo i znanstvenom polju Arhitektura i urbanizam, u znanstvenim disciplinama koje su povezane sa znanstvenim poljem Građevinarstvo i znanstvenim poljem Arhitektura i urbanizam
 • Ustrojava i provodi znanstvenoistraživačke razvojne i primijenjene poslove inženjerskog, fizikalnog i numeričkog modeliranja i analize u poljima Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam te drugim poljima koja su od razvojnog interesa građevinskih i drugih tehničkih fakulteta
 • Predlaže razvojne i znanstvenoistraživačke programe
 • Ustrojava i sudjeluje u realizaciji međunarodnih projekata
 • Ustrojava domaće i međunarodne skupove, samostalno ili u suradnji s drugim domaćim i stranim ustanovama
 • Ustrojava i izvodi istraživački i stručni rad za potrebe gospodarstva
 • Obavlja visokostručni i umjetnički rad u polju arhitekture i urbanizma
 • Obavlja stručne poslove prostornog uređenja u svezi s izradom dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
 • Izrađuje studije za složene građevine i sustave
 • Projektira složene građevine i sustave
 • Obavlja poslove izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša
 • Obavlja poslove stručne pripreme i izrade studija utjecaja na okoliš
 • Obavlja poslove izrade geotehničkih elaborata, ispitivanja tla i stijena
 • Obavlja mjerenje i predviđanje buke
 • Obavlja laboratorijska ispitivanja iz područja građevinarstva
 • Obavlja recenzentske, revidentske i eksperimentalne poslove
 • Obavlja konzultantske i ekspertne poslove
 • Obavlja konzalting i nadzor u području građevinarstva, arhitekture, ekologije, uređenja prostora i tehničke opreme
 • Obavlja kontrolu tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o gradnji i Pravilnikom o kontroli projekata
 • Obavlja nostrifikaciju za arhitektonsko područje projektiranja i građevinsko područje projektiranja
 • Izrađuje, testira i tumači računalne programske pakete
 • Obavlja nakladničku djelatnost

Fakultet može i bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe unaprjeđenju registrirane djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta, te opreme.

WEB: https://gradst.unist.hr/